مردم نگاری آموزش MOBI ↠ مردم

مردم نگاری آموزش ☉ [PDF / Epub] ☆ مردم نگاری آموزش By نعمت الله فاضلی ❤ – Buyprobolan50.co.uk کتاب حاضر توصیف ها و تحلیل های انسان شناسانه و خواندنی از ابعاد آموزش و پرورش ایران می باشد
در بخشی از کتاب ن کتاب حاضر توصیف ها و تحلیل های انسان شناسانه و خواندنی از ابعاد آموزش و پرورش ایران می باشددر بخشی از کتاب نویسنده با تکیه بر تجربه های دوران دانش آموزی و مدرسه اش روایات خواندنی و تحلیلی همه جانبه از پیامدها و تاثیرات سازنده و مخرب مدرسه بر شخصیت و شیوه زندگی او ارائه می کنددر یخش های دیگر کتاب ما با تحولات آموزش و پرورش در ایران و در نتیجه گسترش رایانه و اینترنت مردم نگاری eBook ñ آشنا می شویم.


7 thoughts on “مردم نگاری آموزش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *