Des phrases courtes, ma chérie ePUB á Des phrases10 thoughts on “Des phrases courtes, ma chérie

  1. Atena | آتنا Atena | آتنا says:

    صحنه های وحشتناکی که انسان فکر نمی کند برای خودش پیش بیایدپله پله به رذالتی سقوط می کنیم که باور کردنی نیست انگار کورکورانه در مسیر تاریکی انداخته شده ایم و مجبوریم نقش هایی را در نمایش نامه ای پرتکلف و مضحک ایفا کنیمبچه هایم عزیزترین چیزهای من اند من فقط برای بچه هایم زندگی کرده ام چیزی را که در پشت این تکرارهاست نمی شنوم و دوباره می گویم که دعوایی وجود ندارد،سایه ای از دعوا، ذره ای دعوا هم وجود ندارددر احاطه ی مادرم، درون تلاطم ها و گرداب های زندگی اش غوطه می خورم که چنین قدرتمند به جوشش در می آید، مثل آن وقت ها، زمانی که من قمر تازه شکل گرفته ای بودم و او در مرکز جهان قرار داشتمی بینی، هرگز نباید چیزی را ول کرد برد با سماجت استمگر مهمان پنهانی را که در قلبِ قلبت پیچیده و در هر یک از سلول هایت به عنوان موجود زنده چمبر زده نمی شناسی؟ مهمان پنهانی که در عمق تن می اندیشد در حال مبارزه است تلاطمی که بر می انگیزد در فلان نقطه بدن در هم می شکند، و سپس، به طرز مرموزی، در نقطه ای دیگربه راستی مثل کودکی هستم که همان طور که ازش می خواهند،جدیت به خرج می دهد و سپس خجولانه چیزی را به شیوه خود می آزماید و بی درنگ عقب می نشیند من از سایع ام می ترسم و از سایه واژه هایم و از سایه ی مرگگاهی بنظرم می رسد که من و مادرم نشانی نازدودنی را با خود حمل می کنیم شبیه به نشان اردوگاه های اسراچیزی ما را بهم پیوند می دهد که نمی توان از آن سخن گفت، زیرا آن چیز در بیرون از دنیای ماست، در ماورایی بیان ناشدنی،در اعراف ناشناخته ای که در هم پیچی های تاریک مرگ و زندگی آنجا بافته می شوندما از سرزمینی می آییم که آنجا تنمان یکی بود و با هم و پیش لز خودمان به سوی سرزمین تقسیم و نزاع و مرگ اعزام شدیم و ضربه ی روحی مشترکی بر ما وارد شده که هیچ کس نمی تواند در آن با ما سهیم باشدوقت ترفندها گذشته، آدم ها در صلح اندبهم می گویدآخ،خواهی دید که زن بودن یعنی چه من که دیده ام،دارم می بینماما درد او دو برابر درد من است چون او به مرحله دوم آن رسیده در حالی که من در مرحله اولم همیشه بر من فایق است، پیری اش پیرتر است، بر پیری من مسلط است، پیری من نمی تواند وجود داشته باشد،من تکیه گاه افول او هستم،اما او آینه ی پیری من است و من باید هم بار پیر شدن کنونی ام را بکشم و هم پیر شدن آینده ام را،به این ترتیب و به رغم ظاهر،وقتی رنج او دو برابر است ،رنج من چهار برابر می شود وای که بی عدالتی چه زیاد است و چه قدر دلم می خواهد فریاد بکشمو سرزنشکه عذاب آور است و چند شکل، و بی درنگ پوشیده با دلسوزی و غرق در عشق چه قدر برای مادرم دغدغه ایجاد می کنم و چه قدر او دوستم دارد راحتم نمی گذاردحق دارد،روشن بین است، راهم را گم می کنم،خیانت می کنم،زندگی ام را به باد می دهم،پول خودم و پول او را به هدر می دهم، خودم را خسته می کنم،دنبال ماه زوزه می کشم حق ندارد،نصیحت هایش به دردم نمی خورد،ما در دو جهت مخالف حرکت می کنیم، حقایق او در نظر من اشتباه است، قطب نمایی که شمال را به او نشان می دهد برای من غلط است پس فرار می کنم،از همه طرف ،به خارج،به کره ماه، به عرصه ی غشق های ناممکن فرار می کنم اما پیوند پاره نمی کنممادرم به گونه ای اجتناب ناپذیر مرا اغوا می کند،نمی دانم چه طور عمل می کند،صدایش سرود جهان هستی است،او یگانه واقعیت استمن دختری عصیانگرم و دختری مطیعماعتماد به نفس دلرم چون مادری ازم مراقبت کرده،اعتماد به نفس ندارم چون تحت مراقبت مادری هستممحکمم چون او به من دلبسته لست،شکننده ام چون به او دلبسته ام


  2. Pascale Pascale says:

    A book about old age and death the story of the author’s relationship with her mother as the latter gets older and dependent on her daughter Eerie echoes of the frustrating relationship with my mother In French


  3. Jean Jean says:

    Best reading in 2016 so far


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Des phrases courtes, ma chérie ❮Reading❯ ➽ Des phrases courtes, ma chérie ➶ Author Pierrette Fleutiaux – Buyprobolan50.co.uk De la vie à la mort un passage semé d'embûches ou de moments de grâce ue doivent franchir ensemble l'une pour l'autre ou l'une contre l'autre une fille et sa mère ui va uitter ce monde En forme d De la vie à la mort un passage courtes, ma Kindle Ò semé d'embûches ou de moments de grâce ue doivent franchir ensemble l'une pour l'autre ou l'une contre l'autre une fille et sa mère ui va uitter ce monde En forme de uête de soi obligée Des phrases Epub / un livre ui élabore une nouvelle dialectiue de l'amour tel ue la condition humaine contraint en pareilles circonstances à le redéfinir.